2016-02-15 08:00Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 2015

null

  • Hyresintäkterna ökade med 4,3 % (5,0 %) främst beroende på slutförda ombyggnadsprojekt samt omförhandlade hyror och intäkterna uppgick till 269,9 mkr (258,8 mkr).
  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 1,0 % (1,1 %).
  • Rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades med 7,6 mkr främst beroende på ökade hyresintäkter. Rörelseresultatet uppgick till 120,7 mkr (113,1 mkr).
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 189,9 mkr (165,2 mkr), vilket motsvarar en värdeökning på 5,7 % (5,4 %). Den orealiserade värdeförändringen beror på lägre avkastningskrav och förbättrade driftsnetton.
  • Koncernen använder sig sedan oktober 2014 av räntederivatinstrument. Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet negativt med 3,4 mkr (-4,6 mkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till 188,1 mkr (170,7 mkr), beroende på högre värdeförändring på förvaltningsfastigheterna.

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 februari 2016.

Ladda ner

Bokslutskommunike 2015 Ikano Bostad Stockholm Holding AB (15 feb 2016).pdf

160215 Pressmeddelande Bokslutskommuniké 2015.pdf

Ikano Bostad förvaltar cirka 5 900 hyreslägenheter och har för närvarande cirka 1 300 lägenheter i produktion. Ikano Bostad är en del av Ikano, en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. Gruppen har cirka 4 500 anställda i 14 länder.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg