2015-05-13 15:11Pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

null

  • Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %) beroende på omförhandlade hyror samt slutförda ombyggnadsprojekt och uppgick till 66,3 mkr (63,6 mkr).
  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 1,0% (1,4%).
  • Rörelseresultat före värdeförändringar förbättrades med 5,8 mkr främst beroende på ökade hyresintäkter samt minskad fjärrvärmekostnad pga. omförhandlade fjärrvärmeavtal. Rörelseresultatet uppgick till 28,1 mkr (22,3 mkr).
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 5,8 mkr (12,3 mkr), vilket motsvarar en värdeökning på 0,2% (0,4%). Värdeförändringen under 2014 beror framförallt på sänkta direktavkastningskrav och färdigställda ROT- projekt.
  • Koncernen använder sig sedan oktober 2014 av räntederivatinstrument. Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet negativt med 4,5 mkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 7,8 mkr (16,6 mkr), beroende på lägre värdeförändring på förvaltningsfastigheter och marknadsvärdering av räntederivat.

Läs mer om Ikano Bostad Stockholm Holding AB

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2015.

Ikano Bostad förvaltar cirka 5 900 hyreslägenheter och har för närvarande cirka 1 300 lägenheter i produktion. Ikano Bostad är en del av Ikano, en internationell företagsgrupp med verksamheter inom finans, fastighet, försäkring och detaljhandel. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. Gruppen har cirka 4 500 anställda i 14 länder.


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg