2017-05-15 15:39Pressmeddelande

Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari-31 mars 2017

null

  • Hyresintäkterna ökade med 4,0 % (3,5 %) främst beroende på slutförda om-byggnadsprojekt samt omförhandlade hyror. Intäkterna uppgick till 71,4 mkr (68,6 mkr).
  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 0,7 % (0,9 %). 
  • Rörelseresultat före värdeförändringar blev något bättre än föregående år och uppgick till 31,2 mkr (28,4 mkr).
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 26,1 mkr (32,8 mkr). Den orealiserade värdeförändringen beror huvudsakligen på lägre avkastningskrav. 
  • Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet med 1,3 mkr (-3,9 mkr)
  • .Resultat efter skatt uppgick till 35,5 mkr (33,8 mkr).

För mer information kontakta:
Maria Rydén, CFO, Affärsområde Fastigheter

Tel: +46 73 429 25 65
maria.ryden@ikano.se

För mer information se ikanobostad.se

Informationen är sådan som Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2017.

Ikano Bostad finns där människor vill bo och där Sverige växer. Där bygger, äger, förvaltar och utvecklar företaget hyresrätter, bostadsrätter och småhus. Idag förvaltar Ikano Bostad cirka 6 000 hyresrätter och har cirka 1 300 bostäder i produktion.

Ikano Bostad bildar tillsammans med Ikano Vårdboende affärsområdet Fastigheter inom Ikano, en internationell företagsgrupp som ägs av familjen Kamprad. Ikanos vision är att skapa möjligheter för en bättre vardag. ikanobostad.se


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg