2016-11-15 18:30Pressmeddelande

Ikano Bostad Stockholm Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2016

  • Hyresintäkterna ökade med 3,0 % (4,1 %) främst beroende på slutförda ombyggnadsprojekt samt omförhandlade hyror. Intäkterna uppgick till 207,5 mkr (201,5 mkr).
  • Ytvakansgrad vid periodens slut var 0,7 % (0,9 %).
  • Rörelseresultat före värdeförändringar är i nivå med föregående år och uppgick till 95,9 mkr (94,1 mkr).
  • Värdeförändring på förvaltningsfastigheter uppgick till 341,2 mkr (153,3 mkr), vilket motsvarar en värdeökning på 9,1 % (4,5 %). Den orealiserade värdeförändringen beror huvudsakligen på lägre avkastningskrav.
  • Värdeförändringen på räntederivat har påverkat resultatet negativt med 4,0 mkr (-4,8 mkr).
  • Resultat efter skatt uppgick till 304,2 mkr (150,9 mkr), beroende på högre värdeförändring på förvaltningsfastigheter jämfört med tidigare år.

För mer information kontakta:

Maria Rydén, CFO, Affärsområde Fastigheter

Tel: +46 73 429 25 65

maria.ryden@ikano.se

IKANO BOSTAD ÄGER, UTVECKLAR OCH BYGGER HYRES- OCH BOSTADSRÄTTER I STOCKHOLM, MÄLARDALEN, GÖTEBORG OCH ÖRESUND. IKANO BOSTAD ÄR EN DEL AV AFFÄRSOMRÅDET FASTIGHETER SOM ÄR EN LÅNGSIKTIG FASTIGHETSÄGARE. AFFÄRSOMRÅDET FASTIGHETER INGÅR I IKANO SOM ÄGS AV FAMILJEN KAMPRAD. IKANO ÄR EN INTERNATIONELL FÖRETAGSGRUPP MED VERKSAMHETER INOM FINANS, FASTIGHETER, FÖRSÄKRING OCH DETALJHANDEL


Om Ikano Bostad

​Ikano Bostad utvecklar hållbara bostadsområden och bostäder på platser där Sverige växer. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av IKEAs grundare. För att våra kunder ska känna sig trygga och trivas i våra bostadsområden känner vi ett stort ansvar för helheten när vi utvecklar, bygger, äger och förvaltar bostäder. Ikano Bostad har 1 470 nya bostäder i produktion samt förvaltar 5 760 hyreslägenheter och fyra vårdboende. ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Charlotte Kjellberg
Kommunikationschef
Charlotte Kjellberg