2022-12-01 13:07Nyheter

Ikano Bostads mål - klimatneutrala om åtta år: ”Alla letar efter lösningar"

Målet är att vara klimatneutrala till år 2030. Ikano Bostad har som mål att verksamheten ska vara klimatneutral till år 2030.

Ikano Bostad vill bli klimatneutrala – om åtta år. Så kan byggbranschen lyckas med det ”omöjliga”. – Vi är ödmjuka inför uppgiften, inget företag sitter ensamt med alla svar och alla letar efter lösningar, säger Mikael Hallengren, produktionschef på Ikano Bostad.

Bygg- och fastighetsbranschen står för 20 procent av Sveriges klimatavtryck enligt en rapport från Boverket. Till år 2045 har bygg- och anläggningsbranschens färdplan satt målet att siffran ska bli noll – Ikano Bostad vill lyckas ännu snabbare:

– Produktionen av material till nya bostäder har en hög klimatpåverkan, därför vill vi spänna bågen ännu mer och sikta på 2030. Vi vill verkligen ställa om produktionen och tror det är möjligt att nå dit. Men då behöver vi också jobba betydligt mer med andra material än vad vi byggt med historiskt, säger Mikael Hallengren.

Ett sådant material är trä, som i större utsträckning än idag kan ersätta betong.

– Vi tror fortfarande att betong är en bra metod för flerbostadshus, det har viktiga egenskaper andra material saknar. Därför jobbar vi med två spår: Ett är att förflytta standarden för hur vi bygger med betong. Både betong som produkt, men även med planering och genomförande för att få minskad klimatpåverkan genom hela byggprocessen. Ett annat spår är att öka inslagen av träproduktion. Att jobba med flera material ökar stabiliteten i själva byggandet i en osäker omvärld.

För att nå målet redan 2030 har Ikano Bostad tagit fram en strategi där konkreta målsättningar, som frågan kring betong och trä, uppnås. En annan viktig del i arbetet är att tillsammans med leverantörerna arbeta tillsammans med omställningen (se faktaruta med hela strategin).

– Om man tänker på hur ett hus framställs är det en oerhört lång kedja av producenter och material som används. Där kan vi påverka ganska mycket, genom att ställa krav i de avtal vi skriver och sätta gemensamma mål. Sedan är det också upp till oss att välja rätt leverantörer som har samma höga ambitioner inom effektivisering och klimat, säger Hallengren och fortsätter:

– En konkret åtgärd är att titta på de material som har stort klimatavtryck. Aluminium är ett sådant material där vi minimerar mängden.

En annan åtgärd är att se över hur man energieffektiviserar på arbetsplatserna. Där använder vi fossilfri el, lokal produktion av exempelvis solceller, återbruk av material och löpande analyser för att hålla målen.

Samtidigt efterlyser Hallengren mer samarbete mellan branschens olika aktörer, detta gäller såväl leverantörer som byggföretag:

– Det finns flera framgångsrika branschöverskridande lokala initiativ som vi är verksamma inom, där vi både bidrar och lär oss. Vi hoppas de initiativen kan bli en katalysator för att komma igång nationellt och få en samordning, säger han och pekar på en konkret åtgärd som skulle behövas:

– Vi behöver enas nationellt kring vad som ska gälla när man beräknar klimatpåverkan, så att man inte har lokala avvikelser utan har en enhetlig standard. Redan idag finns det krav på klimatdeklarationer på allt som byggs, men vi saknar gemensamma riktlinjer för gränsvärden. Det här behöver vi samordna oss kring, säger Hallengren och lägger till:

– De företag som inte kan lösa de här frågeställningarna kommer inte vara konkurrenskraftiga eftersom kunderna efterfrågar svaren. Ta hållbara beslut i ditt företag, annars blir det svårt att överleva på sikt.

KLIMATNEUTRAL BYGGPRODUKTION TILL 2030 – I FEM STEG
– Kortare projekt- och byggtid
Istället för planering utifrån tillgängliga interna resurser ska planering ske utifrån fastställt slutdatum, baserat på optimal effektivitet.

– Utveckla och komplettera byggmetoder
Öka andelen träbyggnationer samt utveckla nuvarande byggmetoder för att minska klimatpåverkan.

– Effektivisera logistik, transporter och avfall
Logistiken på byggarbetsplatsen ska optimeras, mängden transporter ska effektiviseras för att minska klimatpåverkan. Mängden avfall ska minskas och sorteras bättre, samt återbrukas i större utsträckning.

– Minska mängden fel: ”Bara bygga en gång”
Förbättrade rutiner så att bostäderna levereras till kund med noll fel. Minskar kostnader, materialförbrukning samt frigör tid till innovation och utveckling.

– Minska energianvändningen
Se över all energi som används, både i byggskedet och i drift. Använd bättre energikällor, som elektrifierade fordon, samt smartare och innovativa tekniska lösningar.

– Digitalisering
Fokus på att digitalisera alla delar av verksamheten som gör Ikano Bostad effektivare och skapar värde för utvecklingen, produktionen och förvaltningen av våra bostäder.


Ämnen: Klimat

Om Ikano Bostad

Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och utvecklar vi hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och Danmark. Vi grundades 2005 och ingår i Ikanogruppen, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 6 700 hyresrätter och sex vårdboenden samt har cirka 1 900 nya bostäder i produktion. Läs mer på ikanobostad.se


Kontaktpersoner

Mikael Hallengren
Produktionschef
Mikael Hallengren