2023-11-14 07:00Pressmeddelande

Samarbete för hållbart återbruk minskar klimatpåverkan i byggprojekt

Ikano Bostad, Skanska, Starka Betongelement och Daco Contractor samarbetar för att främja återbruk inom byggsektorn. Foto: Magnus GrubbIkano Bostad, Skanska, Starka Betongelement och Daco Contractor samarbetar för att främja återbruk inom byggsektorn. Foto: Magnus Grubb

Ikano Bostad, Skanska, Starka Betongelement och Daco Contractor har gemensamt arbetat fram en innovativ och hållbar lösning för att främja återbruk inom byggsektorn. Syftet är att minimera miljöpåverkan och att stärka bolagens åtagande för hållbarhet.

Genom ett nytt samarbete har Ikano Bostad, Skanska, Starka Betongelement och Daco Contractor utvecklat en lönsam modell för att återanvända 300 kvadratmeter av en betongstomme i byggandet av Boverkets nya kontor i Karlskrona.

–  Vi är glada att ha möjligheten att vara en del av det här samarbetet som främjar återbruk och minskar miljöpåverkan. Det här projektet visar hur vi genom att arbeta tillsammans kan skapa en verklig positiv skillnad, säger Maria Hagman, bostadsutvecklingschef syd/väst, Ikano Bostad.

"Genom att arbeta tillsammans kan vi skapa en verklig positiv skillnad", säger Maria Hagman, Ikano Bostad.

På fastigheten Smörkärnan i Lunds nya stadsdel Västerbro ligger idag ett kontorshus och en parkering som Ikano Bostad planerar att omvandla till en ny stadsdel med bostäder, mobilitetshus och förskola. Stort fokus har legat på att återbruka inredning och byggnadsdelar. För att hålla nere klimatpåverkan vid rivning och avfallshantering har betongelement från fastigheten demonterats och transporterats för att användas i Skanskas utveckling av Boverkets nya kontor i Karlskrona.

–  Projektet minskar kostnader och klimatpåverkan vid rivning och avfallshantering samtidigt som vi i byggnationen av Boverkets nya kontor håller nere klimatpåverkan. Den återbrukade betongen minskar stommens klimatpåverkan med cirka 22 ton koldioxidekvivalenter. Det har varit en viktig faktor för att lyckas med att bygga ett noll CO2-projekt, säger Anders Edvardsson, klimat- och hållbarhetschef Hus Syd, Skanska.

De delar av betongstommen som återanvänds transporteras från Lund till Karlskrona. För att hålla nere utsläppen av växthusgaser används fordon som går på biogas.

–  Tack vare ett engagerat samarbete mellan flera parter har vi skapat ett fantastiskt referensprojekt. Utmaningarna i detta projekt visar att ambitionsnivån gällande omfattning och svårighetsgrad kan höjas och gränser flyttas fram. Vi hoppas att våra gemensamma insatser kan bli inspiration för kommande återbruksprojekt, säger Jakob Nilsson, verksamhetschef, Daco Contractor.

Samarbetet är första gången kommersiella aktörer inom byggsektorn genomför ett återbruksprojekt av den här omfattningen utan ekonomiskt stöd från forskning eller myndigheter. Framgångsfaktorn har varit ett framåtlutat och öppet samarbete mellan parterna.

–  Den här typen av samarbete gynnar alla och kommer att krävas om vi ska möta de klimatutmaningar vi står inför, avslutar Maria Nilsson, marknadsansvarig, Starka Betongelement.

 

 

 

För ytterligare information, kontakta:
Maria Hagman, Bostadsutvecklingschef syd/väst, Ikano Bostad, 010-330 41 83, maria.hagman@ikanobostad.se
Anders Edvardsson, Klimat- och hållbarhetschef Hus Syd, Skanska, 010 449 25 82, anders.edvardsson@skanska.se
Jacob Nilsson, Verksamhetschef, Daco Contractor, 072-078 33 51, jakob@dacocontractor.se
Maria Nilsson, Marknadsansvarig, Starka Betongelement, 070-261 25 26, maria.nilsson@starka.se


Om Ikano Bostad

Ikano Bostad är en långsiktig fastighetsägare och bostadsutvecklare. Med omtanke och engagemang äger och utvecklar vi hållbara stadsdelar och bostäder i Sverige och Danmark. Vi grundades 2005 och ingår i Ikano Group, en internationell företagsgrupp startad av grundaren till IKEA. Ikano Bostad äger och förvaltar cirka 7 000 hyresrätter och sju vårdboenden samt har cirka 1 600 nya bostäder i produktion. Läs mer på ikanobostad.se